ZAKRES USŁUG

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Więcek-Kuzak świadczy następujące usługi prawne:
udzielanie bieżących porad prawnych i konsultacji
kompleksowe prowadzenie spraw sądowych cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych, prawa pracy, gospodarczych, administracyjnych i karnych
zastępstwo procesowe klientów przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, jak również innymi instytucjami, a także świadczenie usług zastępstwa substytucyjnego radców prawnych i adwokatów
sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych i urzędowych
sporządzanie projektów umów, statutów, regulaminów, jak również ich opiniowanie
udział w mediacjach, pomoc przy negocjacjach warunków umów
stała obsługa prawna przedsiębiorców i instytucji

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Więcek-Kuzak świadczy następujące usługi prawne:

 • udzielanie bieżących porad prawnych i konsultacji
 • kompleksowe prowadzenie spraw sądowych cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych, prawa pracy, gospodarczych, administracyjnych i karnych
 • zastępstwo procesowe klientów przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, jak również innymi instytucjami, a także świadczenie usług zastępstwa substytucyjnego radców prawnych i adwokatów
 • sporządzanie wszelkiego rodzaju pism procesowych i urzędowych
 • sporządzanie projektów umów, statutów, regulaminów, jak również ich opiniowanie,
 • udział w mediacjach, pomoc przy negocjacjach warunków umów,
 • stała obsługa prawna przedsiębiorców i instytucji.

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje m.in.

PRAWO CYWILNE

 • sprawy o zapłatę, windykację należności
 • sprawy o zasiedzenie, uwłaszczenie, zniesienie współwłasności, ochronę prawa własności i posiadania, o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy, ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu,
 • roszczenia o naruszenie dóbr osobistych,
 • sprawy z zakresy umów cywilnoprawnych, w tym sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • sprawy o odszkodowania od sprawców szkód majątkowych i niemajątkowych, ubezpieczycieli
 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • sprawy z zakresu prawa mieszkaniowego i lokalowego, w tym o eksmisje,
 • sprawy wieczystoksięgowe,
 • sprawy z zakresu prawa spadkowego np. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenia o zachowek

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • sprawy o rozwód i separację, o unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy o podział majątku wspólnego, roszczenia z umów między małżonkami, o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej, w tym o ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o kontakty z dzieckiem,
 • sprawy o ustanowienie opieki,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie częściowe lub całkowite

PRAWO GOSPODARCZE

 • pomoc prawna przy zakładaniu spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń, tworzenie dokumentów organów spółek i instytucji,
 • prowadzenie postępowań rejestrowych przed KRS,
 • stała obsługa prawna przedsiębiorców (m. in. bieżące doradztwo prawne, reprezentowanie w postępowaniach sądowych i rejestrowych, udział w negocjacjach, sporządzanie opinii prawnych)
 • sporządzanie indywidualnych projektów umów oraz opinii prawnych,
 • windykacja należności, prowadzenie negocjacji z dłużnikami Klienta, mających na celu dobrowolną i szybką spłatę wierzytelności,
 • zastępstwo procesowe przedsiębiorców w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • sprawy o nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzenia z pracę, roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, sprawy o przywrócenie od pracy,
 • sprawy związane z ustaleniem wypadku przy pracy, dochodzenie odszkodowań,
 • roszczenia o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy,
 • sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych – emerytalnych, rentowych, w razie choroby i macierzyństwa oraz z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, w tym zaskarżanie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • sporządzanie pism w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym, w tym skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • zaskarżanie decyzji administracyjnych (odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia),
 • zastępstwo procesowe przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi